NoticíesSense categoriaTot el que necessites saber per a triar el règim per a determinar el rendiment d’una activitat en l’IRPF

9 maig, 2022

En l’IRPF tributen per les seves activitats econòmiques els empresaris autònoms i els professionals independents, per la qual cosa un dels primers dubtes que solen tenir en matèria tributària és la relativa al règim que se’ls aplicarà per a determinar el rendiment de la seva activitat.

Els règims per a determinar el rendiment d’una activitat en l’IRPF són els següents:

 • Estimació directa normal.
 • Estimació directa simplificada.
 • Estimació objectiva (mòduls).

Un bon assessor fiscal és clau per a ajudar aquests professionals i autònoms a triar el règim fiscal que més els convé.

Mètode d’estimació directa normal

Aquest mètode és aplicable en els següents casos:

 • Serà el mètode que s’hagi d’utilitzar tret que s’hagi triat la modalitat simplificada o la d’estimació objectiva (mòduls).
 • Sempre que l’import net de la xifra de negocis del conjunt de totes les activitats realitzades superi els 600.000 euros anuals l’any immediat anterior o s’estigui exclòs d’estimació directa simplificada en algun dels tres exercicis anteriors.

El càlcul del rendiment net es realitza de la següent manera:

(+) Ingressos computables (totalitat dels ingressos íntegres derivats de les vendes i de la prestació de serveis, així com l’autoconsum i les subvencions, entre altres).
(–) Despeses deduïbles (han d’estar degudament justificades i registrades en la comptabilitat o en els llibres-registre obligatoris i han d’estar vinculats a l’exercici de l’activitat i ser necessaris per a l’obtenció dels ingressos).
(–) Amortitzacions (han de ser fiscalment deduïbles, ja que pot haver-hi diferències amb les amortitzacions comptables).
(=) Rendiment net

Sobre el rendiment net així obtingut, es podran aplicar les reduccions previstes en la normativa fiscal, obtenint, una vegada detretes, el rendiment net reduït total.

El càlcul de la base imposable en estimació directa es caracteritza per utilitzar dades reals registrades principalment en els llibres de comptabilitat.

Mètode d’estimació directa simplificada

Es pot aplicar aquest mètode en les següents situacions:

 • Si no es determina el rendiment d’alguna altra activitat en estimació objectiva.
 • Quan no es determini el rendiment d’alguna altra activitat en estimació directa normal.
 • Si l’any anterior l’import net de la xifra de negocis del conjunt de totes les activitats no supera els 600.000 euros.
 • Si l’any immediat anterior és l’any d’inici de l’activitat, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
 • Si no s’ha renunciat a la seva aplicació.

El rendiment net reduït es calcula com en la modalitat normal, tenint en compte les reduccions que resultin aplicables, amb les següents particularitats:

 • L’immobilitzat material s’amortitza de manera lineal i segons una taula simplificada específica per a aquesta modalitat.
 • L’import de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació és el 5% del rendiment net positiu, sense incloure aquests conceptes, amb el límit de 2.000 euros. Si s’aplica aquesta deducció, no es podrà aplicar la reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat.

Mètode d’estimació objectiva (mòduls)

Es pot aplicar el mètode d’estimació objectiva sempre que:

 • L’activitat estigui inclosa en l’ordre que desenvolupa aquest règim.
 • No s’hagi renunciat a la seva aplicació.
 • No hi hagi incompatibilitats amb els altres mètodes de determinació del rendiment.
 • No s’hagi renunciat ni s’estigui exclòs del règim simplificat de l’IVA ni del IGIC.
 • No s’hagi renunciat al REAGP, ni al règim d’agricultura i ramaderia del IGIC.
 • No es realitzi activitats totalment o parcialment fora del territori espanyol, excepte el transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, l’autotaxi, el transport de mercaderies per carretera i el de mudances.
 • No se superin les magnituds específiques que per a cada activitat estableix l’ordre.
 • El volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior no superi:
  * 150.000 euros per al conjunt de totes les activitats, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computen totes les operacions, existeixi o no obligació d’expedir factura.
  * 75.000 euros, tenint en compte les operacions per les quals s’estigui obligat a expedir factura.
  * 250.000 euros per al conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals.

Per als anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, els límits de 150.000 euros i 75.000 euros són de 250.000 euros i 125.000 euros, respectivament.

No s’inclouen en el volum d’ingressos les subvencions corrents, les de capital, les indemnitzacions, l’IVA, ni, en el seu cas, el recàrrec d’equivalència.

 • Per a aquests exercicis el volum de compres en béns i serveis l’any immediat anterior no superi els 250.000 euros. No s’inclouen les adquisicions d’immobilitzat.

Per a la determinació del rendiment, en les activitats diferents a les agrícoles, ramaderes i forestals, no es té en compte el flux real d’ingressos i despeses, sinó que es calcula en funció d’unes dades objectives (mòdul personal, superfície del local, taules, longitud de barra, càrrega del vehicle, quilòmetres recorreguts, etc.), que varien segons l’activitat que es desenvolupi.

Si es realitzen diverses activitats a les quals resulti d’aplicació aquest mètode, el càlcul es realitza de forma aïllada i separada per a cada activitat que tingui la consideració d’independent.

Un bon assessorament fiscal no sols ens facilitarà l’elecció del règim fiscal, sinó que també ens indicarà quan s’ha de canviar de règim i els requisits formals que s’han de complir en cadascun d’ells.

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny