NoticíesNOVETAT 2020 CAMPANYA RENDA

9 abril, 2021

ACED ASESORES, SLP

C/ Consell de Cent 304 Pral- 1ª A

08007 Barcelona

 

NOVETAT 2020 CAMPANYA RENDA


Fraccionament extraordinari del pagament declaració IRPF 2020

per a beneficiaris de prestacions vinculades a ERTO durant l’any 2020

L’Ordre HAC/320/2021, publicada en el BOE del dia 7 d’abril, regula el fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2020 per a beneficiaris de prestacions vinculades a expedients de regulació temporal d’ocupació durant l’any 2020.

Aquesta modalitat de fraccionament, optativa per al contribuent, es pot aplicar en supòsits de tributació individual i en els casos de tributació conjunta.

La sol·licitud d’aquest fraccionament haurà de reunir els següents requisits:

a) Que el sol·licitant, o qualsevol dels membres de la unitat familiar en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs en un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació durant l’any 2020, havent estat perceptor en aquest exercici de les corresponents prestacions.

b) Que no excedeixi de 30.000 euros l’import en conjunt que es trobi pendent de pagament per al sol·licitant, tant en període voluntari com en període executiu, dels deutes de dret públic gestionades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal.

A l’efecte de la determinació de l’import de deute assenyalat, s’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a les quals es refereix la pròpia sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides.

Els deutes acumulables seran aquelles que constin en les bases de dades de l’òrgan de recaptació competent, sense que sigui precisa la consulta a altres òrgans o organismes a l’efecte de determinar el conjunt d’aquestes. No obstant això, els òrgans competents de recaptació computaran aquells altres deutes acumulables que, no constant en les seves bases de dades, els hagin estat comunicades per altres òrgans o organismes.

c) La declaració de l’IRPF s’ha de presentar dins del termini voluntari d’autoliquidació i ingrés, sense que pugui fraccionar-se l’ingrés derivat d’autoliquidacions complementàries presentades amb posterioritat al 30 de juny de 2021, o dia immediat hàbil posterior, per al cas de ser inhàbil.

Els contribuents a què es refereix l’article 93 de la LIRPF (règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol) no podran aplicar aquesta modalitat de fraccionament.

El pagament del fraccionament sol·licitat s’efectuarà en sis fraccions, amb venciment els dies 20 de cada mes, sent el primer el dia 20 de juliol de 2021, i no es meriten interessos de demora durant aquest fraccionament ni serà necessària l’aportació de garantia.

Aquest fraccionament és incompatible amb el previst en l’article 62.2 del Reglament de l’IRPF (60% en el moment de presentar la declaració, i la segona del 40%), i amb el règim general d’ajornament o fraccionament del pagament previst en l’article 65 de la LGT.

Barcelona, 7 d’Abril  de 2021

 

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny