NoticíesSense categoriaImpost de Societats: Qüestions Generals

13 juliol, 2022

Els rendiments obtinguts per les empreses que se situen a Espanya estan subjectes a l’Impost de Societats, que s’aplica als beneficis obtinguts per entitats amb o sense personalitat jurídica.

Què és l’impost de societats?

L’impost de societats es defineix com un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les societats i altres entitats jurídiques.

Té un caràcter directe, perquè grava l’obtenció de la renda com a manifestació directa de la capacitat econòmica del contribuent.

És de naturalesa personal, perquè té en compte determinades circumstàncies particulars de cada contribuent a l’hora de concretar la quantia de la prestació tributària que està obligat a satisfer.

Qui són els contribuents de l’impost de societats?

Són contribuents de l’impost quan tinguin la seva residència en territori espanyol, les entitats, tant amb personalitat jurídica com sense ella.

Entitats amb personalitat jurídica

S’inclouen tota classe d’entitats, qualsevol que sigui la seva forma o denominació, excepte les societats civils que no tinguin objecte mercantil, com són:

 • Societats anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.
 • Societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.
 • Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.
 • Societats unipersonals.
 • Agrupacions d’interès econòmic.
 • Agrupacions europees d’interès econòmic.
 • Associacions, fundacions i institucions de tota mena, tant públiques com privades.
 • Ens públics (Administracions de l’Estat, Administració de les Comunitats Autònomes, Corporacions locals, Organismes Autònoms, etc.).

Entitats sense personalitat jurídica

Com són:

 • Fons d’inversió.
 • Unions temporals d’empreses.
 • Fons de capital-risc, i els fons d’inversió col·lectiva de tipus tancat.
 • Fons de pensions.
 • Fons de regulació del mercat hipotecari.
 • Fons de titulització.
 • Fons de garantia d’inversions.
 • Fons d’Actius Bancaris.

Qui estan obligats a presentar la declaració de l’impost de societats?

Estan obligats a presentar la declaració els contribuents de l’impost de societats, amb les especialitats previstes en el article 124 de la LIS:

 • Entitats parcialment exemptes de l’article 9.2 de la LIS (entitats sense fins lucratius)
 • Entitats parcialment exemptes de l’article 9.3 de la LIS (entre altres Les unions, federacions i confederacions de cooperatives, i els col·legis professionals, les associacions empresarials, les cambres oficials, els sindicats de treballadors)
 • Entitats parcialment exemptes de l’article 9.4 de la LIS (partits polítics)
 • Societats inactives
 • Societats en situació de concurs o liquidació

En canvi, no estan obligats a declarar les entitats enumerades en l’article 9.1 de la LIS, com són, entre altres, l’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals.

Si vol ampliar la informació pot contactar-nos.

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny