NoticíesSense categoriaEl Congrés aprova la Llei d’asimetries híbrides i els canvis en la declaració del model 720

7 març, 2022

El Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat les esmenes del Senat incorporades al projecte de llei que modifica l’ Impost de Societats i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents per 264 vots a favor, cap vot en contra i 70 abstencions. Amb aquest debat conclou la seva tramitació parlamentària i el text queda llest per a la seva entrada en vigor.

El Projecte de Llei per la qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats, i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides (procedent del Reial decret llei 4/2021, de 9 de març) transposa la Directiva (UE) 2016/1164, modificada per la Directiva (UE) 2017/952 sobre asimetries híbrides, amb l’objectiu d’anul·lar els seus efectes fiscals i combatre l’evasió fiscal que es produeix quan determinats contribuents sotmesos a dues jurisdiccions fiscals diferents es beneficien d’un tractament fiscal dispar o no coordinat entre aquestes.

Les asimetries híbrides poden donar-se entre un contribuent situat a Espanya i una entitat vinculada a aquest situada en un altre país quan les pròpies entitats, les operacions que realitzen o les rendes derivades d’aquestes operacions tenen diferent qualificació fiscal a Espanya i en l’altre país.

Mitjançant aquesta norma es pretén evitar la deducció d’una despesa al país de l’ordenant del pagament sense la corresponent tributació l’ingrés correlatiu al país del beneficiari, la doble deducció d’una mateixa despesa, així com altres supòsits que permeten utilitzar aquestes asimetries com a mecanisme d’erosió de la base imposable i de trasllat de beneficis.

Aplicació de la normativa

Les normes introduïdes amb aquest projecte de llei seran aplicables a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i altres estats membres de la Unió Europea, i entre Espanya i tercers països o territoris, sempre que entre les parts que intervenen en l’operació existeixi una relació d’associació o s’actuï conjuntament respecte dels drets de vot o propietat del capital, així com quan l’asimetria tingui lloc en el marc d’un mecanisme estructurat.

D’aquesta manera, i només a l’efecte de les asimetries híbrides, es defineix un concepte de persones o entitats vinculades més ampli que el regulat en la llei de l’Impost de Societats. Així mateix, en el text es recullen, en els termes previstos en la Directiva, els supòsits en els quals no procedeix l’aplicació d’aquestes noves normes.

Esmenes del Senat

Durant la tramitació al Senat s’han incorporat les esmenes que, en la sessió del passat 25 de Febrer, el Congrés va aprovar.

Entre altres modificacions, la Cambra Alta ha introduït dues noves disposicions finals. D’una banda, s’inclou que els obligats tributaris hauran de subministrar a l’ Administració Tributària, entre altres dades, la informació sobre els comptes situats a l’estranger de les quals tinguin poder de disposició, sobre qualsevol títol, actiu o patrimoni del qual sigui titular i es trobi a l’estranger, sobre béns immobles a l’estranger o sobre monedes virtuals de les quals sigui titular a l’estranger.

D’altra banda, s’estableix com a “guanys de patrimoni no justificats” els béns o drets que no es corresponguin amb la renda o patrimoni declarats pel contribuent. Així mateix, s’indica que aquests guanys “s’integraran en la base liquidable general del període impositiu respecte del qual es descobreixin”.

Així mateix, a través d’aquestes esmenes es deroguen les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 7/2012, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Després de l’acceptació pel Ple del Congrés de les esmenes remeses pel Senat, aquesta llei queda llesta per a la seva entrada en vigor l’endemà de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny