NoticíesCompte amb el tancament de comptes anuals de l’exercici 2020

14 gener, 2021

Les circumstàncies derivades de la pandèmia obliguen a les empreses a considerar diversos factors de rellevància fiscal

14 GENER 2021

Acabat aquest fatídic any 2020, les empreses espanyoles afronten ara el tancament d’exercici. Preparen els seus comptes anuals i calculen seu Impost sobre Societats (IS) .Aquest tancament d’exercici serà complicat per les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia, vegem alguns punts crítics.

Pel que fa a les amortitzacions, durant el confinament, moltes empreses van haver de tancar i actualment algunes d’elles han vingut obrint, tancant, tornant a obrir i tornant a tancar segons l’evolució de les mesures de restricció, en pro d’evitar l’expansió de l’coronavirus . Què passarà amb les amortitzacions dels actius durant els períodes en què les empreses van estar tancades? ¿Seran considerades com a despesa deduïble quan no hi ha hagut ni ús ni desgast dels mateixos? ¿Seran deduïbles en els períodes en què l’empresa no ha generat ingressos? ¿Haurem ajustar les amortitzacions d’actius durant els períodes de tancament empresarial?

Sobre les despeses deduïbles, a causa de la famosa correlació clara entre despesa i ingrés, quan l’empresa no genera ingressos les despeses no són deduïbles, cosa que l’AEAT té molt clar en el cas d’empreses inactives a les quals els denega sistemàticament la deduïbilitat de despeses, per petits que siguin. Què passarà doncs amb aquestes despeses en què s’ha anat incorrent malgrat estar en situació de tancament? ¿Seran deduïbles en l’IS? ¿Els haurem d’ajustar com a diferència permanent? Quin criteri s’aplicarà en relació a les despeses meritades per als tancaments per Covid? ¿Despeses no deduïbles i sanció per al que no ho faci? Afegint a l’anterior les despeses que es generin per incomplir bonificacions de ERTO per acomiadaments posteriors (els famosos despeses no deduïbles per ‘actuacions contràries a l’ordenament jurídic’ de l’article 15 de la Llei de l’IS).

Un altre aspecte a tenir en compte és la patrimonialitat sobrevinguda. Moltes empreses han mantingut la persiana baixada durant mesos, i algunes segueixen totalment o parcialment tancades, especialment les vinculades a l’turisme. En aquest cas, haurem de decidir si els actius de l’empresa segueixen afectes a una activitat econòmica (que no existeix causa de el tancament) o bé van a ser tractats com a actius no afectes a l’activitat. De succeir tal cosa, entraríem en l’anomenada ‘patrimonialitat sobrevinguda’ que és la que es produeix quan més de l’50% de l’actiu d’una entitat no està afecte a una activitat econòmica. La definició de societat patrimonial canvia segons l’impost de què es tracti. L’IS segons balanços trimestrals.

L’impost sobre patrimoni basant-se compliment durant 90 dies en l’exercici social de les condicions de patrimonialitat. En l’actualitat existeixen encara empreses que mantenen tancats centres productius, botigues, restaurants o hotels per falta de demanda que els faci viables. La ‘patrimonialitat sobrevinguda’, provoca perdre incentius fiscals en l’IS (tipus impositius de l’15%, incentius d’ERD, exempció per dividends, i la compensació de bases imposables negatives per enumerar alguns).

També quedaria exclosa de ser considerada com a empresa familiar i, per tant, els seus socis passarien a haver de tributar pel valor de les mateixes en l’Impost sobre Patrimoni o, en cas de transmetre via herència o donació, perdre la reducció de l’95% de l’Impost sobre Successions.

I la decisió s’ha de prendre abans dels mesos de juny i juliol pròxims en què presentarem la declaració de l’IS, IRPF (els autònoms) i l’Impost sobre el Patrimoni. Per contra, l’AEAT tindrà 4 anys per inspeccionarnos i verificar que tot ho haguem fet correctament.

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny