NoticíesCIRCULAR PRINCIPALS MESURES FISCALS

28 gener, 2024

Estimat client,

Donada la impossibilitat d’aprovar la Llei de Pressupostos de l’Estat abans que comencés el nou exercici, dimecres passat 27 de desembre va ser publicat en el BOE el Reial decret llei 8/2023, pel qual adopten una sèrie de mesures d’interès per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

Les principals mesures tributàries que conté són les següents:

 • Es prorroguen per al període impositiu 2024 els límits quantitatius excloents de l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos. També es prorroguen per al període impositiu 2024 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, en l’IVA. El termini de renúncies i revocacions al mètode abastarà fins al 31 de gener de 2024.
 • S’amplia un any més l’àmbit temporal d’aplicació de la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges en l’IRPF, amb efectes des d’1 de gener de 2024
 • Es recull legalment que podrà establir-se l’obligació de presentació de la declaració de l’IRPF per mitjans electrònics sempre que l’Administració tributària asseguri l’atenció personalitzada als contribuents que precisin d’assistència per a l’emplenament de la declaració per tals mitjans. Finalitzada la primera campanya de presentació de la declaració des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació (29/12/2023), l’Agència Estatal d’Administració Tributària realitzarà la valoració de la suficiència de les mesures d’assistència.
 • Es prorroga l’aplicació de l’Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes aprovat per la Llei 38/2022, en tant no es produeixi la revisió de la tributació patrimonial en el context de la reforma del sistema de finançament autonòmic. A més s’estén el mínim exempt de 700.000 euros a tots els subjectes passius de l’impost, amb independència que siguin o no residents a Espanya, amb efectes des de l’entrada en vigor de la Llei 38/2022. També s’estableix la presentació obligatòria de la declaració per mitjans electrònics.
 • Es recull legalment que podrà establir-se l’obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre patrimoni per mitjans electrònics.
 • Impost de societats: Llibertat d’amortització en inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables. Es prorroga un any més la mesura inicialment prevista per a les inversions realitzades en 2023, per la qual els contribuents podien amortitzar lliurement les inversions efectuades en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzessin energia procedent de fonts renovables i substituïssin instal·lacions que utilitzessin energia procedent de fonts no renovables fòssils i l’entrada en funcionament dels quals s’hagués produït l’any 2023, tot això condicionat al compliment d’un requisit de manteniment de plantilla. Amb aquesta modificació, la llibertat d’amortització prevista en la referida disposició addicional es prorroga un any més, per la qual cosa l’entrada en funcionament de les referides inversions podrà realitzar-se en 2024.
 • Actualitza els imports dels coeficients màxims a aplicar per a la determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, amb efectes des d’1 gener 2024.
 • Es prorroga l’aplicació del tipus impositiu del 0% en l’IVA que recau sobre els productes bàsics d’alimentació, així com la del tipus del 5% amb què resulten gravats els olis d’oliva i de llavors i les pastes alimentoses, per a contribuir a la reducció del preu final d’aquests aliments, durant el primer semestre de 2024.

Fins al 30 de juny de 2024, s’aplicarà el tipus del 5% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 1. Els olis d’oliva i de llavors.
 2. Les pastes alimentoses.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,62 per cent.

Fins al 30 de juny de 2024, s’aplicarà el tipus del 0% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
 2. Les farines panificables.
 3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 4. Els formatges.
 5. Els ous.
 6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%.

 • Serà aplicable des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 el tipus reduït del 10% de l’IVA que recau sobre els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica a favor de contractes de subministrament de baixa potència o que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin la condició de consumidor vulnerables, en lloc del tipus del 5% aplicable fins a 31 de desembre de 2023. També serà aplicable el tipus reduït del 10% de l’IVA als lliuraments de gas natural des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2024. La pròrroga en la reducció impositiva també s’aplicarà a les briquetes i “pèl·lets” procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya, que passen a tributar al tipus reduït del 10% des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2024.
 • El tipus impositiu de l’Impost Especial sobre l’Electricitat es fixa en el 2,5% durant el primer trimestre el 2024, i en el 3,8% durant el segon trimestre.
 • La suspensió de l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica s’ha vingut prorrogant fins al 31 de desembre de 2023. Es considera requereixo anar atenuant aquesta mesura excepcional que es va adoptar mitjançant el Reial decret llei 12/2021, modificant la base imposable i l’import dels pagaments fraccionats durant l’exercici 2024.
 • Es prorroga a 2024 l’aplicació dels gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit aprovats per la Llei 38/2022, sense perjudici de l’establiment en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2024 d’un incentiu que resultarà d’aplicació en el sector energètic per a les inversions estratègiques realitzades des d’1 de gener de 2024 i de la revisió de la configuració de tots dos gravàmens per a la seva integració en el sistema tributari en el propi exercici fiscal 2024 i es concertaran o conveniaràn, respectivament, amb la Comunitat Autònoma del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.

Atentament,

Departament Fiscal

Aced Asesores, SLP

C\ Consell de cent 304  Ppal 1ª A

08007 Barcelona

Telf: 93 467 46 30 / Fax: 93 487 71 42

E-Mail: fiscal@acedasesores.com

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny