NoticíesCom evitar la doble imposició internacional sol·licitant la devolució de dividends retinguts

6 juny, 2023

Com evitar la doble imposició internacional sol·licitant la devolució de dividends retinguts

La doble imposició internacional és un desafiament comú per a les empreses i els inversors que operen a nivell global.

La doble imposició internacional implica pagar impostos dues vegades per un mateix fet imposable, dins d’un mateix període impositiu.

A nivell internacional, la doble imposició es produeix quan un contribuent és alhora resident a efectes fiscals en dos països, ja que no tots els països segueixen els mateixos criteris a l’hora de determinar la residència fiscal, de manera que un subjecte pot ser resident en dos països en un mateix període impositiu.

També pot sorgir la doble imposició si en un Estat s’està sotmès al principi de residència, mentre que en un altre Estat s’utilitza el criteri de gravar les rendes obtingudes en un territori amb independència de la residència fiscal del perceptor. Quan s’aplica una retenció de dividends a un inversor d’un altre país, s’estan gravant les rendes sense tenir en compte el lloc de residència de l’inversor. Això es pot solucionar sol·licitant la devolució de dividends retinguts mitjançant el model 210.

Què és el model 210?

El model 210 o impost sobre la renda de no residents (IRNR) és una declaració fiscal que pretén gravar les rendes que obtenen dins del territori espanyol aquelles persones físiques o entitats jurídiques que no resideixen a Espanya.

Aquest model s’utilitza per a declarar tant rendiments com guanys patrimonials o rendes imputades d’immobles. A més, permet declarar una renda de manera separada o una agrupació de rendes.

Excepte en els casos de rendes imputades d’immobles i de rendes derivades de transmissions d’immobles, en els altres casos podran agrupar-se rendes obtingudes per un mateix contribuent en un període determinat, sempre que corresponguin al mateix tipus de renda, procedeixin del mateix pagador, sigui aplicable el mateix tipus de gravamen i, si provenen d’un bé o dret, procedeixin del mateix bé o dret. No obstant això, tractant-se de rendiments d’immobles arrendats o subarrendats no subjectes a retenció, reportats a partir de l’1 de gener de 2018, podran agrupar-se amb aquests mateixos requisits excepte el relatiu a rendes que procedeixin del mateix pagador.

El període d’agrupació serà trimestral si es tracta d’autoliquidacions amb resultat a ingressar, o anual, si el resultat és a retornar o quota zero.

El model 210, a més de per a gravar rendes, també s’utilitza per a sol·licitar la devolució de dividends retinguts a persones físiques o jurídiques que no resideixin al nostre país.

En què consisteixen els convenis per a evitar la doble imposició internacional?

Per a evitar la doble imposició internacional els Estats poden establir mesures unilaterals, definint els mecanismes per a evitar la doble imposició, sense tenir en compte el que legisla la resta d’Estats. No obstant això, el més habitual és que se signin convenis bilaterals per a evitar la doble imposició, en els quals s’estableixen determinades bonificacions i deduccions.

Els convenis per a evitar la doble imposició (CDI) són fonamentals de cara a les inversions exteriors, ja que doten de seguretat jurídica als inversors i redueixen la càrrega fiscal de les seves inversions.

Molts països tenen acords i tractats fiscals que permeten als inversors sol·licitar la devolució de dividends retinguts.

Quin és el termini per a la presentació del model 210?

En funció dels tipus de renda, els terminis seran els següents:

 • Rendes derivades de transmissions de béns immobles: en el termini de tres mesos una vegada transcorregut el termini d’un mes des de la data de la transmissió del bé immoble.
 • Rendes imputades de béns immobles urbans: l’any natural següent a la data de meritació (31 de desembre de cada any). En cas de presentació telemàtica, pot domiciliar-se el pagament del deute tributari des de l’1 de gener al 23 de desembre.
Resta de rendes:

Autoliquidacions amb resultat a ingressar: el termini de presentació i ingrés serà els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, en relació amb les rendes la data de meritació de les quals estigui compresa en el trimestre natural anterior. En cas de presentació telemàtica, pot domiciliar-se el pagament del deute tributari des de l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener, respectivament.

Autoliquidacions de quota zero: el termini de presentació serà de l’1 al 20 de gener de l’any següent al de meritació de les rendes declarades.

Autoliquidacions amb resultat a retornar: podran presentar-se a partir de l’1 de febrer de l’any següent al de meritació de les rendes declarades i dins del termini de quatre anys comptats des del terme del període de declaració i ingrés de la retenció. Aquest termini resultarà aplicable a totes les autoliquidacions, amb independència de si la devolució deriva de la norma interna o d’un conveni per a evitar la doble imposició, fins i tot en aquells supòsits en els quals una ordre de desenvolupament del conveni fixi un termini inferior. S’entendrà conclòs el termini per a la presentació de l’autoliquidació en la data de la seva presentació.

Exemple de sol·licitud de devolució de retencions sobre dividends

Una persona física, resident fiscal a França, ha rebut durant l’any 2022 a Espanya dividends de l’empresa Ferci, SA.

Els dividends es desglossen de la següent manera:

 • Import brut de 6.500,00 euros, amb data de meritació el 10 de març de 2022.
 • Import brut de 3.000,00 euros, amb data de meritació el 10 d’octubre de 2022
 • L’empresa Ferci, SA va retenir un 19% sobre aquests imports bruts. A més, es va incórrer en despeses d’administració i dipòsit d’accions per un total de 120 euros.
 • Dividends bruts anuals de Ferci, SA: 9.500,00 euros.
 • Retencions (19%): 1.805,00 euros.

La persona té dret a aplicar el conveni per a evitar la doble imposició, que estableix un límit d’imposició del 15% sobre l’import brut dels dividends.

Desglossament de càlculs:

 • Rendiments íntegres: 9.500,00 euros
 • Despeses deduïbles: 120,00 euros
 • Base imposable: 9.500,00 – 120 = 9.380,00 euros

Liquidació:

 • Tipus de gravamen Llei IRNR en 2022: 19,00%
 • Quota íntegra (19,00% de 9.380,00): 1.782,20 euros
 • Quota Llei IRNR: 1.782,20 euros
 • Percentatge de conveni: 15,00%
 • Límit d’imposició per conveni (15,00% de 9.500,00): 1.425,00 euros
 • Reducció per conveni (1.782,20 – 1.425,00): 357,20 euros
 • Quota íntegra reduïda (1.782,20 – 357,20): 1.425,00 euros
 • Retencions: 1.805,00 euros
 • Resultat de l’autoliquidació a retornar (1.425,00 – 1.805,00): – 380,00 euros

És important comptar amb l’assessorament d’experts en matèria fiscal internacional per a comprendre els requisits específics de cada jurisdicció i maximitzar els beneficis de la devolució de dividends.

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny